Az Érintés Fesztiválra történő jegyvásárlással és a Fesztivál programjain történő részvétellel Ön elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

 

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató (a továbbiakban: Szervező) neve, címe:

név: Horváth Milán egyéni vállalkozó

cím: Budapest, Taksony utca 14.

bankszámla szám:11773133-12600322-00000000

adószám:52468898

 

A Szervező internetes honlapjának elérhetősége: http://erintesfesztival.hu

A Szervező telefonos elérhetősége:+36-30-495-4760

A Szervező  e-mail címe: erintesfesztival@gmail.com

az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége: http://erintesfesztival.hu/aszf/

 

 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, FELTÉTELEI

 

I.1. Az Érintés Fesztiválon (2019. március 30-tól 31-ig, a továbbiakban: Fesztivál) érvényes karszalag birtokában lehet részt venni. Jegyvásárlásra lehetőség van:

 

Internetes vásárlás esetén a felhasználó (a továbbiakban: Látogató) előzetes egyeztetés után Horváth Milántól (telefon: 06-30-495-4760) veheti át a karszalagot a vásárláskor használt számlázási név, cím, és a vásárlást visszaigazoló emailben megkapott karszalag sorszám ellenében.

A karszalag kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult a Fesztivál látogatására az azon megjelölt nap(ok)on.

 

A vásárlással Látogató elfogadja jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Amennyiben valaki jogosulatlanul kerül karszalag birtokába és felhasználja azt, elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Szervezővel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg.

Látogató kijelenti, hogy az általa a jegyvásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért a Fesztivál szervezője nem vállal felelősséget.

 

 

I.1.1. A részvétel korlátai:

 

A Fesztiválon csak a 18 életévüket betöltött, nagykorú személyek vehetnek részt, kivéve az 1. sz mellékletben megjelölt programokat.

A programon csak egészséges személyek vehetnek rész, saját felelősségre. Pszichiátriai kezelés alatt állók kezelőorvosuk igazolásával részt vehetnek a Fesztiválon.

A Fesztiválon alkohol és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló személy nem vehet részt, a részvétel tartama alatt alkohol és egyéb tudatmódosító szerek használata tilos, kizárásra ad okot.

 

ELÁLLÁSI JOG

 

Elektronikus úton és elővételben vásárolt jegyek esetében a Látogató a vásárlás napjától tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Amennyiben a Látogató a karszalagot már átvette, köteles azt érintetlenül visszaszolgáltatni

 

 

A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

 

 1. A Szervező a Fesztivál keretében sokszínű programot nyújt, melynek keretében előadások, workshopok, csoportos foglalkozások, egyéni kezelések (a továbbiakban: Programok) szerepelnek. A Fesztivál a Programok összességét jelenti. a Programok különböző helyszíneken kerülnek megrendezésre. A programok listája elérhető a http://erintesfesztival.hu/programok/ weboldalon.
 2. A Szervező törekszik a legmagasabb szintű szakmai program nyújtására, ám azok tartalmáért felelősséget nem vállal, és a programváltozás jogát fenntartja. Ugyanakkor az estleges programok elmaradása esetén törekszik hasonló témájú és színvonalú programmal helyettesíteni.
 3. A Látogató tudomásul veszi, hogy nem minden szolgáltatást a Szervező nyújt, a 2. számú mellékletben felsorolt egyéni programok esetén a szerződéses jogviszony a kezelő és a Látogató között jön létre.
 4. A Szervező nem garantálja a korlátozott férőhellyel rendelkező programokon történő részvételt. a 2. számú mellékletben részletezett programokra bejelentkezés szükséges, a részvétel feltétele a jelentkezés visszaigazolása.
 5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál programjai nem helyettesítik a gyógykezelést, nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak.
 6. A Látogató elfogadja a helyszínek házirendjét, melyet a helyszíneken és azok honlapján talál, melyet jelen ÁSZF elfogadásáig megismert és elfogadott.
 7. A Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező a Rendezvény helyszínein nem biztosít orvosi ügyelet.
 8. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező jelen ÁSZF-et –alapos okkal – egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítások a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

FELELŐSSÉG

 

A Látogató a Fesztivált csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót a jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve.

A Szervező nem vállal felelősséget a Fesztivál helyszíneire bevitt vagyontárgyak épségéért, sem az őrizetietlenül hagyott tárgyakért

 

A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Fesztivál keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, a Szervező, a további Résztevők, mind harmadik személyek vonatkozásában.

 

 

 

 

 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

A Látogató a Fesztivál helyszínein az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendeknek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Ezek megsértése esetén a programtartó távozásra szólíthatja fel Látogatót.

Látogatók kép- és hangfelvételeket csak a rajta szereplők személyiségi jogainak tiszteletben tartásával készíthet és tehet közzé.

Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

 

 

KÉP-ÉS HAGFELVÉTEL

 

Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép és hangfelvétel készül. Amennyiben látogató nem kíván ezen felvételeken szerepelni, ezt lehetősége van írásos formában jelezni a helyszínekre történő belépést követően a részvételi nyilatkozat aláírásakor.

 

PANASZKEZELÉS

 

Látógató panaszait és észrevételeit a erintesfesztival@gmail.com email címen, vagy a 06-30-495-4760-as telefonszámon jelezheti.

Az 1. és 2. számú mellékletek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik azzal, hogy az ott szereplő programok listája egyoldalúan módosítható.

 

 

 

 

Kelt: Budapest., 2019. november 1.

 

 

 

 

 

 

Horváth Milán

Szervező

 

 1. melléklet

 

 

Az Érintés Fesztivál alábbi listában felsorolt programjain 18 életévüket be nem töltött személyek is részt vehetnek.

 

 1. melléklet

Az Érintés Fesztivál alábbi listában felsorolt programjain a szerződéses jogviszony a kezelő és a Látogató között jön létre.

Lomi lomi nui masszázs kóstoló (egyéni kezelés, 30 perc) – Takács-Honti Mónikával
Szívtől Szívig egyéni kezelés (20 perc) – Ziger Erikával
Holisztikus masszázs kóstoló – egyéni kezelések Luka Kingával (30 perc)
MA-URI bodywork egyéni kezelés (40, 90 perc) – Bruck Mártonnal
CRANIOSACRALIS BIODINAMIKA egyéni kezelések (45 perc) – Radványi Kornéliával
Érzéki Lélekoldó Masszázs Kóstoló 1 fő részére – 60 perc – Kristóf Istvánnal
A lepkeszárny érintése, haptonómiás egyéni kezelések (90 perc) – Iglói Attilával
Access bars 45 perces kezelés kóstolók – Bence Ritával