Az Érintés Fesztiválra történő jegyvásárlással és a Fesztivál programjain történő részvétellel Ön elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

 

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató (a továbbiakban: Szervező) neve, címe:

név: Ruppert Endre Zoltán

1148 Budapest, Nagy Lajos Király Útja 37/B

Adószám: 66668912-1-42

E.V. Nyilvántatási szám: 37400284

 

A Szervező internetes honlapjának elérhetősége: https://erintesfesztival.hu

A Szervező telefonos elérhetősége:+36-30-495-4760

A Szervező  e-mail címe: erintesfesztival@gmail.com

az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége: https://erintesfesztival.hu/aszf/

 

  1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, FELTÉTELEI

 

I.1. Az Érintés Fesztiválon (2023. április 22-től 23-ig, a továbbiakban: Fesztivál) érvényes karszalag birtokában lehet részt venni. Jegyvásárlásra lehetőség van:

Internetes vásárlás esetén a felhasználó (a továbbiakban: Látogató) a fesztivál napján a fesztivál helyszínén veheti át a karszalagot.

A karszalag kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult a Fesztivál látogatására az azon megjelölt nap(ok)on.

 

A vásárlással Látogató elfogadja jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Amennyiben valaki jogosulatlanul kerül karszalag birtokába és felhasználja azt, elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Szervezővel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg.

Látogató kijelenti, hogy az általa a jegyvásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért a Fesztivál szervezője nem vállal felelősséget.

 

 

I.1.1. A részvétel korlátai:

A Fesztiválra csak magánszemélyek vásárolhatnak jegyet.

A Fesztiválon csak a 18 életévüket betöltött, nagykorú személyek vehetnek részt.

A programon csak egészséges személyek vehetnek rész, saját felelősségre. Pszichiátriai kezelés alatt állók kezelőorvosuk igazolásával részt vehetnek a Fesztiválon.

A Fesztiválon alkohol és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló személy nem vehet részt, a részvétel tartama alatt alkohol és egyéb tudatmódosító szerek használata tilos, kizárásra ad okot.

ELÁLLÁSI JOG

Elektronikus úton és elővételben vásárolt jegyek esetében a Látogató a vásárlás napjától tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Amennyiben a Látogató a karszalagot már átvette, köteles azt érintetlenül visszaszolgáltatni

A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

  1. A Szervező a Fesztivál keretében sokszínű programot nyújt, melynek keretében előadások, workshopok, csoportos foglalkozások, egyéni kezelések (a továbbiakban: Programok) szerepelnek. A Fesztivál a Programok összességét jelenti. a Programok különböző helyszíneken kerülnek megrendezésre. A programok listája elérhető a https://erintesfesztival.hu/programok/ weboldalon.
  2. A Szervező törekszik a legmagasabb szintű szakmai program nyújtására, ám azok tartalmáért felelősséget nem vállal, és a programváltozás jogát fenntartja. Ugyanakkor az estleges programok elmaradása esetén törekszik hasonló témájú és színvonalú programmal helyettesíteni.
  3. A Látogató tudomásul veszi, hogy nem minden szolgáltatást a Szervező nyújt, az 1. számú mellékletben felsorolt egyéni programok esetén a szerződéses jogviszony a kezelő és a Látogató között jön létre.
  4. Az összes program férőhelye korlátozott, a termek befogadóképessége miatt. Szervező nem garantálja a korlátozott férőhellyel rendelkező programokon történő részvételt. Az 1. számú mellékletben részletezett programokra bejelentkezés szükséges, a részvétel feltétele a jelentkezés visszaigazolása.
  5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál programjai nem helyettesítik a gyógykezelést, nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak.
  6. A Látogató elfogadja a helyszínek házirendjét, melyet a helyszíneken és azok honlapján talál, melyet jelen ÁSZF elfogadásáig megismert és elfogadott.
  7. A Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező a Rendezvény helyszínein nem biztosít orvosi ügyelet.
  8. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező jelen ÁSZF-et –alapos okkal – egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítások a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

FELELŐSSÉG

A Látogató a Fesztivált csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót a jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve.

A Szervező nem vállal felelősséget a Fesztivál helyszíneire bevitt vagyontárgyak épségéért, sem az őrizetietlenül hagyott tárgyakért

A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Fesztivál keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, a Szervező, a további Résztevők, mind harmadik személyek vonatkozásában.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Látogató a Fesztivál helyszínein az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendeknek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Ezek megsértése esetén a programtartó távozásra szólíthatja fel Látogatót.

Látogatók kép- és hangfelvételeket csak a rajta szereplők személyiségi jogainak tiszteletben tartásával készíthet és tehet közzé.

Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

KÉP-ÉS HAGFELVÉTEL

Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép és hangfelvétel készül. Amennyiben látogató nem kíván ezen felvételeken szerepelni, ezt lehetősége van írásos formában jelezni a helyszínekre történő belépést követően a részvételi nyilatkozat aláírásakor.

PANASZKEZELÉS

Látógató panaszait és észrevételeit a erintesfesztival@gmail.com email címen, vagy a 06-30-495-4760-as telefonszámon jelezheti.

Az 1. számú melléklet jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi azzal, hogy az ott szereplő programok listája egyoldalúan módosítható.

Kelt: Budapest, 2023. január 25.

Ruppert Endre Zoltán

Szervező

1.sz.melléklet

Az Érintés Fesztivál alábbi listában felsorolt programjain a szerződéses jogviszony a kezelő és a Látogató között jön létre.

Iglói Attila A lepkeszárny érintése, haptonómiás egyéni kezelések (90 perc) – Iglói Attilával
Lacsny Éva Szexuálterápia – Egyéni vagy páros konzultáció 30 vagy 60 percben Lacsny Évával
Melocco T. Anna Szakrális-kranio egyéni kezelés (45 perces) – Melocco T. Annával
Tábor Zsófi Kapcsolatom a szexualitásommal – egyéni szomatikus felfedezés (75 perc) – Tábor Zsófival
Schmidt Kata TELE A PUTTONYOM masszázs egyéni kezelés (45 perc) – “Érintés varázsa” Schmidt Katával
Bruck Márton MA-URI Bodywork egyéni kezelés (40 vagy 90 perc) – Bruck Mártonnal